Refibo

Doktersbezoeken tijdens de werkuren, kan dat?

Wordt uw werknemer plots ziek? Gaat hij naar de tandarts of de huidspecialist? Bent u als werkgever verplicht om doktersbezoeken tijdens de werkuren toe te staan en voor de afwezige uren te betalen? Afhankelijk van de situatie of de reden moet u dit als werkgever al dan niet verplicht toestaan.

Ziek in de loop van de arbeidsdag. Indien een werknemer ziek wordt in de loop van de arbeidsdag en hij/zij kan het werk niet meer verderzetten, heeft hij recht op een gewaarborgd dagloon voor de niet-gepresteerde uren.

Niet-dringende medische onderzoeken. Voor niet-dringende medische onderzoeken of controles moet de werknemer in principe zijn/haar afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren plannen. Indien het niet mogelijk is zich buiten de werkuren te organiseren, moet de werknemer voor onderzoeken of controles wettelijk of extralegaal verlof opnemen. Bovendien heeft de werknemer in dit geval geen recht op loon voor de niet-gewerkte uren.

Het is belangrijk voor de onderneming dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt door dergelijke afwezigheid. Indien de werknemer veel doktersbezoeken plant tijdens de werkuren, kan u als werkgever een vraagteken plaatsen bij zijn of haar engagement. De werkgever kan een doktersattest aan de werknemer vragen als bewijs van zijn afwezigheid. Dit bevestigt echter enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar het geeft hem geen recht op loon.

Enkel indien blijkt dat de controle of het onderzoek arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot gevolg heeft, kan de werknemer aanspraak maken op gewaarborgd loon. Algemeen heeft een werknemer slechts recht op gewaarborgd loon indien hij enkele verplichtingen, vervat in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, naleeft.

  • Ten eerste moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen dat hij arbeidsongeschikt is.
  • Ten tweede moet hij automatisch een geneeskundig getuigschrift voorleggen indien dit vastgelegd werd in een collectieve overeenkomst of in een clausule van het arbeidsreglement. In overige situaties moet de werkgever de overhandiging van het geneeskundig getuigschrift uitdrukkelijk vragen.

Onderzoek door de arbeidsgeneesheer. Een andere mogelijke situatie is een onderzoek door een arbeidsgeneesheer. Deze afspraken moeten plaatsvinden tijdens de gewone arbeidsuren. De werknemer ontvangt zijn normaal loon voor deze verloren uren. De eventuele verplaatsingskosten en de kosten voor het onderzoek zijn steeds ten laste van de werkgever.

Op aanvraag van de werknemer kunnen onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting en onderzoeken in het kader van een re-integratieprocedure van een definitief arbeidsongeschikte werknemer bij uitzondering toch plaatsvinden buiten de arbeidstijd.

Zwangerschapsonderzoeken. Indien de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap, heeft de werkneemster het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van haar normaal loon. In de regel licht de werkneemster de werkgever zo snel mogelijk in van haar zwangerschap via een doktersattest. De werkgever moet uiteraard vooraf verwittigd worden over de afwezigheid.

Conclusie. Enkel indien het gaat om een afwezigheid die arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, is afwezigheid met behoud van loon mogelijk. Als werkgever kan u uiteraard goodwill tonen door flexibel om te gaan met de werkuren waardoor bezoeken aan de specialist mogelijk zijn.

REFIBO bvba. Aarzelt u niet om uw sociale vragen aan REFIBO bvba te stellen.

Laatste revisie
02/08/2017 16u49

Publicatie datum
02/08/2017 16u49

Meer info